https://www.kirjaiskursgard.com/wp-content/uploads/2014/10/saaristo-1.jpg

Varaus-, peruutus- ja maksuehdot

Huone majoitusvaraukset(Bed & Breakfast):

Kirjaisten kurssikeskus noudattaa majoitusliikkeiden yleisiä varaus- ja peruutusehtoja (MaRa ).

1) VARAUS JA VAHVISTUS

Asiakkaan tekemä varaus on sekä hotellia että asiakasta sitova hotellin/ varauskeskuksen vahvistettua varauksen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa toimii puhelu vahvistuksena. Mikäli mahdollista, hotelli antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

2) ASIAKKAAN TULO JA LÄHTÖ

Ellei toisin ole sovittu, huone on asiakkaan käytettävissä klo 16.00 lähtien tulopäivänä ja se on luovutettava viimeistään klo 12.00 lähtöpäivänä.

3) MYÖHÄINEN SAAPUMINEN

Tilattua huonetta pidetään varattuna klo 18.00 saakka tulopäivänä, ellei ole sovittu myöhäisemmästä ajankohdasta.

4) PERUUTUS JA SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN

Sopimus hotellihuoneen varauksesta on molempia osapuolia sitova. Mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo sopimuksen, hän on velvollinen maksamaan korvausta toiselle osapuolelle. Mikäli hotellilla on erityisiä kustannuksia varauksen johdosta, asiakas korvaa nämä kustannukset kokonaisuudessaan.

Korvaus huoneen käyttämättä jättämisestä lasketaan yksityisten asiakkaiden osalta seuraavan käytännön mukaisesti:

  1. a) korvausvelvollisuutta ei ole, jos peruutus on tapahtunut viimeistään klo 18 tuloa edeltävänä päivänä. Mikäli peruutus tapahtuu em.
  2. b) ajankohtaa myöhemmin eikä huonetta saada vuokratuksi toiselle asiakkaalle, asiakas maksaa vuorokauden hinnan.
  3. c) mikäli asiakas jää saapumatta ilman, että olisi peruuttanut tilauksen, asiakas maksaa vuorokauden hinnan.

Ryhmävarauksen varaaja voi peruuttaa tekemänsä majoitusvarauksen ilman erityistä syytä seuraavasti ajalla 1.1.-31.12.

  1. a) ilman kuluja viimeistään 30 vuorokautta ennen varauksen alkua

b) jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 30 vuorokautta mutta viimeistään 14 vrk ennen varauksen alkua,  on hotellilla oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta  50 % majoitushinnasta

Lomamökkien varaukset

KIRJAIS KURSGÅRD noudattaa lomamökkien vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovatkumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut KIRJAIS KURSGÅRDENILLE sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa.

VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). Varauksen voi tehdä puhelinmitse tai sähköpostitse.

Asiakkaan tulee maksaa ennakkomaksu (30 % lomakohteen vuokrahinnasta) varauksen yhteydessä , jolloin myös varaus on vahvistettu. Loppumaksu tulee suorittaa vähintään 4viikkoa ennen vuokrausajankohtaa.

Viime hetken varauksista  peritään kaikki maksut välittömästi.

Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti, jolloin vahvistus, lomakohteen omistaja-/huoltajatiedot ja ajo-ohje avainten luovutuspaikkaan tai lomakohteeseen lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, vuokranantaja voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@kirjaiskursgard.com.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään 40 euroa.
Mikäli peruutus tehdään vähintään 28 vrk ennen majoituksen alkua,
palautetaan ennakkomaksu lukuun ottamatta peruutuskuluja.
Peruutuksen tapahtuessa 28-21 vrk ennen majoituksen alkua,
pidätetään ennakkomaksu. Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21
vrk ennen majoituksen alkua, eikä lomakohdetta saada uudelleen vuokratuksi, peritään koko maksu.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Kirjais Kursgårdenille

maksamansa summa lukuun ottamatta peruutuskuluja, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti,

joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä vuokraajalle ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella.

Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

KIRJAIS KURSGÅRDENIN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure),vuokranantaja voi peruuttaa varauksen.

Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voiKirjais Kursgård peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

OLESKELU LOMAKOHTEESSA

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulo päivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00.

 Avainten luovutuskellonajasta sovitaan erikseen lomakohteen huoltajan kanssa.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle.

Normaalit energia kulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan.

Polttopuut sisältyvät vuokraan. Astianpesuaineet, sekä wc-paperi sisältyvät vuokrahintaan.

Ulkosaunan sekä soutuveneen käytöstä peritään eri korvaukset.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan.

Asiakkaan on käytettävä lakanoita.

Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä.

Lomakohteen siivous sisältyy hintaan loman aikana.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä

lomakohdetta varattaessa on sovittu.

Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon huoltajan tai omistajan kanssa.

Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla ilman huoltajan tai omistajan lupaa on kielletty.

Lemmikkieläinten tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä.

Lemmikkieläimiä saa tuoda vain kohteisiin, joissa se on sallittu. Lomakohteissa, joissa lemmikkieläimet sallitaan, peritään lisämaksu.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa.

Lomakohteissa on voimassa yöaikaan nk. yleinen hiljaisuus, jota asiakkaan tulee noudattaa.

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA LOMAKOHTEEN LUOVUTUS LÄHTÖPÄIVÄNÄ

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12.00, ellei toisin

ole huoltajan kanssa sovittu. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta sovittava huoltajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen huoltajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot suoraan lomakohteen huoltajalle.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohde on poistuttaessa jä tettävä siistiin kuntoon.

Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että loma kohteen sisätiloissa on tupakoitu tai vaadittavaa  siivousta

ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen huoltaja/omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Lomakohteen vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly astioiden pesu ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit

pois ja laitettava huonekalut paikoilleen.

YLIVOIMAINEN ESTE

Kirjais Kursgård ei vastaa sellaisesta asiakkaalle

aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim.

sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Kirjais Kursgård:nista ja jonka

seurauksia yritys ei kohtuudella ole voinut estää. Yritys ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista

luonnonilmiöistä.

HUOMAUTUKSET JA VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden

aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan lomakohteen huoltajalle.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana huoltajalle,

katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä

todeta, eikä Kirjais Kursgård ole niistä korvausvelvollinen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu

lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta

korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

KIRJAIS KURSGÅRDENIN OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Sopimuksen syntymisen jälkeen Kirjais Kursgårdenilla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkiloma

palvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

VIRHEELLINEN HINTATIETO

Virheellinen hintatieto ei sido Kirjais Kursgårdenia jos hinta on niin selvästi virheellinen, että

asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää

poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neu

votteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.